იურიდიული სერვისები

ადვოკატი დავით მეტრეველი

ყველა სახის იურიდიული მომსახურება ერთ სივრცეში

სამოქალაქო სამართალი

კერძო დავებში ადვოკატირება, ქონებრივი და არაქონებრივი დავები

სისხლის სამართალი​

ბრალდებულის/ დაზარალებულის / მოწმის ინტერესების დაცვა წარმოების ყველა ეტაპზე

შრომის სამართალი

შრომით ურთიერთობებში დარღვეული უფლების აღდგენა, ინტერესების დაცვა, პრევენცია

სანივთო სამართალი

ქონება, მფლობელობა, საკუთრების უფლება, საკუთრების უფლების შეძენა/დაკარგვა.

ადმინისტრაციული სამართალი

ადმინისტრაციულ - საზოგადოებრივი ურთიერთობებთან დაკავშირებული საკითხები.

სამეწარმეო სამართალი

კომაპნიის დაფუძნება, რეორგანიზაცია, რედომიცილება და სხვა სამართლებრივი საკითხები.

მედიაცია

დავის გადაწყვეტა სასამართლოს გარეშე, მიუკერძოებელი ადვოკატის ჩართულობა კონფლიქტური სიტუაციების მართვაში.

საგადასახადო სამართალი

საგადასახადო დავები და მათთან დაკავშირული სამართლებრივი საკითხები.

სახელშეკრულებო სამართალი

ხელშეკრულების შედგენა, ხელშეკრულების შეწყვეტა, შეჩერება, შეცვლილ გარემოებებთან მისადაგება/ ხელშეკრულებიდან გამომდინარე დავები/ დოკუმენტაციის მომზადება.

საბანკო და საფინანსო სამართალი

საბანკებთან წარმომადგენლობა/ მოლაპარაკების წარმოება, მათ შორის პროცენტის შემცირების მიზნით/
მიზანშეწონილი სასესხო პროდუქტის განსაზღვრა.

იპოთეკა & გირავნობა

ყადაღა, იპოთეკა, გირავნობა, გირაო და მათთან დაკავშირებული სამართლებრივი დავები, პრობლემური /ვადაგადაცილებული სესხები.

სამშენებლო სამართალი

სამშენებლო სფეროსთან დაკავშირებული სამართლებრივი საკითხები. სამშენებლო დეველოპერულ კომპანიებთან საქმის წარმოება/ სამშენებლო ნებართვის მოპოვება.

ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი

საავტორო უფლებები, საავტორო უფლებების დაცვა, პატენტი.

მომსახურების (ნარდობის) ხელშეკრულება

მომსახურების (ნარდობის) ხელშეკრულების მომზადება.

ოჯახური დავები / განქორწინება

განქორწინება, ალიმენტის მოთხოვნა, მემკვიდრეობის მიღება, ოჯახის წევრებს შორის სამართლებრივი დავები.

დელიქტური ვალდებულებები

ზიანის ანაზღაურების საკითხები, მართლსაწინააღმდეგო მოქმედების შედეგად მიყენებული ზიანისთვის.

მიიღეთ პირველადი იურიდიული კონსულტაცია უფასოდ!

ჩაეწერეთ კონსულტაციაზე და მიიღეთ პირველადი იურიდიული კონსულტაცია უფასოდ!

+(995) 598 577 703